Полезни връзки

Полезни връзки2013-10-08T02:25:04+03:00

[column width=”1/2″ title=”” title_type=”single” implicit=”true” nomargin=”true”]

Полезни контакти: Оперативни програми и Структурни фондове

ОП Регионално Развитие:

Министерство на регионалното развитие www.mrrb.government.bg

Web: www.bgregio.eu

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”

 

ОП Конкурентоспособност

Министерството на икономиката, енергетиката  www.mee.government.bg

Web: www.opcompetitiveness.bg

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

 

ОП Развитие на човешките ресурси

Министерство на труда и социалната политика: www.mlsp.government.bg

Web: ef.mlsp.government.bg, www.ophrd.government.bg

Дирекция „Европейски фондове, програми и международни проекти”

 

ОП Транспорт

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията:  www.mtitc.government.bg

Web: www.optransport.bg

Дирекция „Координация на програми и проекти”

 

ОП Околна среда

Министерство на околната среда и водите: www.moew.government.bg

Web: www.ope.moew.government.bg

Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”

 

ОП Административен капацитет

Министерството на финансите: www.minfin.bg

Web: www.opac.government.bg

Дирекция „ОПАК”

 

ОП Техническа помощ

Администрация на Министрески Съвет: www.government.bg

Дирекция „Управление на европейски фондове”

 

ОП  Развитие на селските райони

Министерство на земеделието и храните: www.mzh.government.bg

Web: www.prsr.government.bg

Дирекция „Развитие на селските райони”

 

ОП за развитие на сектор „Рибарство”

Министерство на земеделието и храните: www.mzh.government.bg

Web: www.nafa-bg.org   www.oprsr.government.bg

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

[/column]

[column width=”1/2″ last=”true” title=”” title_type=”single” implicit=”true” ]

Полезни контакти: Европейски програми пряко управлявани от Европейската комисия

 

http://europa.eu/

 

Европейска Комисия: http://ec.europa.eu/index_it.htm

 

Европейски Парламент: http://www.europarl.europa.eu/portal/it

 

 

Научни изследвания  и иновации

 

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

 

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

 

Хоризонт  2020 : http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

 

 

Учене през целия живот

 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

 

Програма „Леонардо да Винчи”: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm

 

Програма „Грюндвиг” : http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm

 

Програма „Коменски” : http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm

 

Програма „Еразъм” : http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm

[/column]

This website uses cookies and third party services. Ok