Свикване на редовно Общо събрание -Италианска търговска камара в България –

Изх.№ PRES/M-139/26022019          

София, 26 февруари 2019 г.

Относно: Свикване на редовно Общо събрание

Управителният съвет на Италианска търговска камара в България, в съответствие с чл. 26 на ЗЮЛНЦ и чл.10 от Устава, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението на 27 март 2019 г. в 17:00 ч. в София.

Дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността и годишен финансов отчет за дейността за 2018г.;
  2. Представяне на доклад за извършен одит на годишен финансов отчет за 2018г.;
  3. Приемане на програма за дейността и проектобюджет на камарата за 2019г.;
  4. Приемане на отчет за дейността на УС за 2018г.
  5. Изключване на членове на сдружението поради неплащане на членски внос, както и на такива членове, които не спазват устава и вътрешните правила на камарата; приемане на нови членове на сдружението;
  6. Приемане на изменения и допълнения на устава;
  7. Изменения в броя и състава на УС; освобождаване от длъжност и назначаване на нови членове на УС;
  8. Разни.

Уведомяваме всички членове, че на Общото събрание са поканени да присъстват Н.Пр. г-н Стефано БАЛДИ –посланик на Италия в България и заместник-ръководител на мисията, завеждащ търговско-икономически отдел, г-н Франческо Калдероли съгласно чл.12, т.2 от Устава на сдружението и чл.7 от Закон № 518/70.

Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощен представител (съгласно чл.7, т.3 от Устава). При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.11 от действащия Устав, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Напомняме Ви също, че съгласно чл.29 (ал.2) от Устава на сдружението, членовете, които не са заплатили годишния членски внос до датата на редовното Общо събрание губят правото си да участват в същото.

Материалите по свикване и провеждане на Общото събрание се предоставят на всеки член при поискване от УС.

2019-04-18T17:07:57+03:00февруари 28th, 2019|0 Comments