Marco Montecchi
Marco Montecchi
MONTECCHI GROUP SPA, Presidente
Marcello Giavarini
Marcello Giavarini
Vice Presidente
Ivo Russev
Ivo Russev
BESIDE OOD, Vice Presidente
Alena Georgieva
Alena Georgieva
INDESIT COMPANY BULGARIA EOOD, Consigliere
Jean Talmon
Jean Talmon
Consigliere
Leo Negozio
Leo Negozio
SISAS SEGNALETICA SRL, Consigliere
Petar Mandjoukov
Petar Mandjoukov
Mandjoukov SJSC, Consigliere
Sergio Malavasi
Sergio Malavasi
ITALBULSHOES OOD, Consigliere
Vesselin Pavlov
Vesselin Pavlov
EuFarma BG EOOD, Consigliere