Събития и семинарии

Събития и семинарии2013-10-14T17:04:37+03:00

Експертният съвет има за цел да подкрепя и да конкретно да допринася за осъществяване на дейности, насочени към ясно, прозрачно и точно представяне на отделните Оперативни програми по структурните фондове и другите европейски програми. Чрез проактивна комуникация и прозрачност, Съветът се стреми да повиши информираността и мотивацията на обществото и целевите групи за ефикасно и ефективно усвояване на средствата от Европейските фондове тъй като правилното представяне на оперативните програми гарантира подготовка и подаване на качествени проектни предложения, чиято реализация спомага за устойчивото развитие на страната.

Президентът и членовете на Съвета вземат активно участие в конференции и семинари по различни теми, свързани с европейските програми.

[accordion collapsible=”true”]
[pane title=”“Европейски опит за социално предприемачество: Нови хоризонти за развитие и растеж”, 14 октомври София, България”]

EASE&SEE Project
Enabling Actions for Social Enterprises
in South East Europe
WP 3 From State to Market

“Европейски опит за социално предприемачество: Нови хоризонти за развитие и растеж”, 14 октомври София, България

Понеделник, 14 Октомври 2013 г., в София, Стара Планина 6 ( Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, Зала Сити), ще се проведе международен семинар на тема „Европейски опит за социално предприемачество: Нови хоризонти за развитие и растеж” , в рамките на международния проект “EASE & SEE- Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe”, финансиран от Европейската програма за Югоизточна Европа.

Семинарът ще бъде място за среща, дискусия и изследване на проблемите, свързани с развитието на социалното предприемачеството. Ще бъдат представени успешни примери на социални предприятия от Италия, Австрия и Словения.

Целта на събитието е да представи пред обществеността широк кръг от експерти и да насърчи социалното предприемачеството чрез повишаване на осведомеността и стимулиране развитието на устойчиво социално предприемачество.

Семинарът предвижда две сесии – от 09.15 до 13.15 ч. и от 14.30 до 17.30 ч. По време на първата сесия ще бъде представена европейската рамка за социално предприемачество и начините за осъществяване на етичен и устойчив бизнес. Участниците ще имат възможност да се запознаят с опита и добрите практики на някои европейски страни и да научат как тези практики могат да бъдат прилагани в България.

В следобедните часове международните експерти и участници ще имат възможност да обсъждат представените конкретни случи, а след това ще се премине към индивидуални срещи с изказалите се в семинара специалисти и с представители на социалните предприятия в България.

Италианска търговска камара в България ще се използва случая за да определи потенциалните български социални предприятия, които ще имат възможност да участват безплатно в транснационалния семинар (всички разходи свързани с пътуването и настаняването се поемат от ИТКБ), който ще се проведе на 21-22 октомври в гр.Грац, Австрия.

Програмата има за цел да създаде и повиши културата в тази област и да подпомогне обмяната на опит между България и другите европейски държави. Тя освен това ще послужи като витрина за добри практики и представяне на професионален опит.

Семинарът е предназначен за предприятията, осъзнали важността от ”създаване„ на социални иновации и за тези, които искат да разберат как един различен подход към бизнеса позволява да бъдат намерени конкретни решения за преодоляване на кризата.

Семинарът ще се проведе на български и на английски език.

За участие, моля попълнете приложения формуляр и го изпратете на:
Info@camcomit.bg
Tаня Траянова
Тел. 02846 3280/1
Моб. 0882598863
[/pane]

[/accordion]

This website uses cookies and third party services. Ok