Проекти

Проекти2014-01-17T18:49:21+02:00

[accordion collapsible=”true”]
[pane title=”Текущи проекти”]
Транснационален Европейски Проект  „EASE AND SEЕ  Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe”

 

Италианската търговска камара в България  е партньор по проекта „EASE AND SEЕ  Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe”.

 

Проектът е насочен към различни дейности целящи да насърчат иновациите в социалното предприемачество в страните-участнички в проекта, вземайки предвид ролята на социалните предприятия, която имат в мрежата за правене на бизнес а не само тяхната социална мисия.

 

Специфичните цели на проекта, който е с продължителност от 24 месеца, са:

 

  1. Иновативни услуги посветени на социалните предприятия
  2. Насърчаване на иновативно мислене в социалните предприятия чрез активиране на конкретно сътрудничество между традиционните пазарни субекти и социалните предприятия и насърчаване създаването  на иновационни клъстери.
  3. Създаване на мрежи, които да могат да работят по правни и оперативни програми за устойчиво развитие в областта на социалното предприемачество.
  4. Увеличаване на броя на договори, оферти, търговските предложения, ръководени от социалните предприятия в Югоизточна Европа.
  5. Да спомогне за повишаване на равнището на заетост в Югоизточна Европа.

 

Партньори по проекта са град Венеция, в ролята на водещ партньор, Венето (Италия), ARGE (Австрия), Агенция за развитие на Нова Горица (Словения), Pannon Business Network (Унгария), Търговска промишлена камара в Сърбия и Италианска търговска камара в България, участват и някои стратегически асоциирани партньори.

[/pane]
[/accordion]

[accordion collapsible=”true”]
[pane title=”Реализирани проекти”]

image001
image004

[divider type=”1″]

[/divider]
Life Long Learning – Leonardo Da Vinci PrOgramme

Трансфер на иновации  2009

Проект  “EIBG – European Integrated Business Growth for female owned enterprises”

Партньори: Womens Business Development Agency (UK – водещ партньор), Италианска търговска камара в България (BG – партньор), J&AB Associates (UK – core partner), CCIAA Biella (IT – core partner), West Midlands in Europe Office (UK – core partner), Polish Chambers of Commerce (PL – core partner)


image012 image011
[divider type=”1″]

[/divider]


PHARE PROJECTS /2003/064-722 DESEEC

1-ва среща – Февруари  2004 – Падуа –   “Отношенията Институция-предприятие за развитието на местната икономика”

2-ра среща – Февруари 2004 – Любляна ( Словения) “ Достъп до кредити за МСП: актуални проблеми, ролята на обществените организации, възможности за развитие”

 3-та среща – Март 2004 – Падуа –   “Възможности и развитие на територията: възможности и общи усилия в cтраните от Нова Европа”

 

PHARE PROJECT /2004/082-863-201

FASTER “Food and Safety towards enlarged relationships for a new Europe”

 1-ва среща – Maрт 2005  – Леняро ( Падуа) –   “Animal traceability”

 2-ра среща – Юни 2005  – Леняро ( Падуа) – “European Food safety: the roadmap”

 3-та среща – Септември 2005 – Леняро ( Падуа) – “Scambi di prodotti agroalimentari di qualità nel mercato europeo allargato”


image015image016

[divider type=”1″]

[/divider]

ПРОЕКТ PARSEC C8 – Партньорство на страните от югоизточна Европа Коридор 8

Подпомаган от Търговската Камара на гр. Киети и съфинансиран от норматива 84/2001, отнасящ се до “Условия за италианското участие в стабилизирането, реконструкцията и развитието на Балканските страни”, в който се предлага децентрализирано коопериране между включените 12 търговски камари и партньори от Албания, България, ex югославската република Македония( географския район наречен от Европейската Общност Коридор номер 8). За допълнителна информация :  www.ch.camcom.it


image021
[divider type=”1″]

[/divider]

ПРОЕКТА CC Factor: The Chambers of Commerce Growing Together”

Подпомаган от Търговската Камара на гр. Верчели и CEI  ( Централно европейската Инициатива), насочен към създаване на тесни връзки между Търговските Камари в зона  СЕI и улесняване на предприемачите в стремежа им да се установят на нови пазари. Италианската Търговска Камара в България участва в качеството си на партньор по проекта, изпълнявайки функциите по координация и помощ на участниците по проекта ( Търговските Камари и Палати на София, Пловдив, Варна, Хасково и Ямбол). За допълнителна информация :  www.ccfactor.it .

 


image011image009image007

[divider type=”1″]

[/divider]

BG161РО001/4.2-01/2008  „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”

“ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013

Приоритетна ос 04: “Регионално развитие и коопериране”

Цел 4.2: “Междурегионално коопериране”

 

Проектът има  „Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в Община Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното  и приридно наследство” за цел създаването на предпоставки за устойчиво развитие на туризма в община Елена, чрез обмяна на най-добри практики за развитието на туристическия сектор и интеграцията на специфичното културно и природно наследство. Проектът ще се осъществи чрез сътрудничество и обмяна на най-добри практики с партньори – представител на местната власт – община Монтефалко, Италия и на неправителствения сектор – Италианска Търговска Камара – България. Така целта и концепцията на проекта съответстват на основната цел на настоящата схема за подкрепа на обмена на ноу-хау и най-добри практики, посредством междурегионално сътрудничество между общини и представители на неправителствения сектор в рамките на Европейския Съюз. Основна цел на проекта е да  допринесе за трансфера на добри практики и акумулирането на опит от страна на община Елена за устойчивото развитие на туризма, съобразен със специфичното земеделско, културно и природно наследтво на региона. В тази връзка, проектното предложение цели създаването, в дългосрочен план, на възможности за устойчив икономически растеж и заетост на местното население, чрез развитието на нов туристически продукт и равномерно разпределение на туристическия поток  към вътрешните територии на целевия регион, посредством развитието на специфичен маркетинг и управление на дестинациите.

http://purtoe.eu/

[/pane]
[/accordion]

This website uses cookies and third party services. Ok