Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/cammail/public_html/wp-includes/load.php on line 2
Associati – CCIB

CCIB

CCIB

Conferenza Internazionale sulla Prevenzione Oncologica 09.11.23 / Международна конференция по онкологична превенция 09.11.23

Siamo lieti di informarvi che la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e la Bulgarian Cancer Scientific Society, in collaborazione con l’Ambasciata Italiana a Sofia e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ha organizzato un’importante Conferenza internazionale sulla “Prevenzione oncologica” che si terrà il 9 novembre presso l’Hotel Millennium.

Durante questa giornata, esperti medici e professionisti del settore affronteranno vari aspetti cruciali legati alla prevenzione oncologica.
L’evento avrà inizio alle ore 12.30 con la registrazione, dei partecipanti, seguito da un pranzo di networking fino alle 13.45, e si concluderà alle ore 17.55.

Saranno presenti illustri relatori, tra cui il Prof. Francesco Schittulli, Presidente della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), e il Prof. Assen Dudov, Presidente della BCSS (Bulgarian Cancer Scientific Society).

Si precisa che la partecipazione a questa Conferenza è su invito, poiché in questa prima fase intendiamo gettare le basi per futuri incontri e confronti regolari.

L’obiettivo è sensibilizzare la società nel suo complesso e promuovere una maggiore consapevolezza sulla prevenzione oncologica, la quale riveste un’importanza cruciale nel contesto della salute pubblica.

Questo evento rappresenta il punto di partenza per instaurare una serie di iniziative mirate a coinvolgere attivamente la società in un dialogo aperto e informato sulla prevenzione oncologica.


BG:

Имаме удоволствието да ви информираме, че Италианската търговска камара в България и Българско онкологично научно дружество, в сътрудничество с Италианското посолство в София и Италианската лига за борба с рака, организират голяма международна конференция на тема “Онкологична превенция“, която ще се проведе на 9 ноември в хотел “Милениум“.

В рамките на този ден медицински експерти и специалисти ще разгледат различни важни аспекти, свързани с превенцията на рака.

Събитието ще започне в 12,30 ч. с регистрация на участниците, ще бъде последвано от networking обяд до 13,45 ч. и ще приключи в 17,30 ч.

Ще присъстват изтъкнати лектори, сред които проф. д-р Франческо Скитули, председател на LILT (Италианска лига за борба с рака), и проф. д-р Асен Дудов, председател на БОНД (Българското онкологично научно дружество).

Моля, имайте предвид, че участието в тази конференция е само с покани, тъй като в тази първа фаза възнамеряваме да положим основите на бъдещи редовни срещи и сравнения.

Целта е да се повиши осведомеността на обществото като цяло и да се насърчи по-добрата информираност за превенцията на рака, която е от решаващо значение в контекста на общественото здраве.
Това събитие е отправна точка за поредица от инициативи, насочени към активното включване на обществото в открит и информиран диалог относно превенцията на рака.CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STAORDINARIA 28-09-2023

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STAORDINARIA 28 Settembre 2023

IT: Gentile Membro,

Con la presente si invia in allegato la Convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria prevista per il 28 Settembre 2023 dalle ore 18.00, presso la sede legale e amministrativa della CCIB – piazza “Sveta Nedelya”,No.16.

Con l’occasione si ricorda che, come regolamentato dall’art. 29 (p.2) dello Statuto dell’Associazione, il socio che non ha provveduto al versamento della quota associativa per l’anno in corso perde il diritto di partecipazione alla stessa.

Si richiede cortesemente a tutti i membri dell’Associazione, per garantire una corretta pianificazione organizzativa, di confermare la propria partecipazione, personalmente o tramite rappresentante delegato

(art.7 p.3) – Modello da compilare in allegato e visura camerale recente della Società membro della CCIB apostillata e firmata- entro venerdì 25 settembre ore 18:00 (orario bulgaro).

Cordiali saluti,

CCIB

BG: Уважаем член,

Приложено Ви изпращаме поканата за свикване нa Извънредно Общо Cъбрание на Италианската Tърговска Kамара в България, свикано на на 28 Септември 2023г. от 18:00 ч. в седалището и административния адрес на ИТКБ – пл.

„Света Неделя“ № 16.

Напомняме Ви също, че съгласно приетия Устав на сдружението, членовете, които не са заплатили годишния членски внос до датата на редовното Общо събрание губят правото си да участват в същото.

С цел осигуряване на правилно организационно планиране, молим всички членове на Сдружението да потвърдят участието си в събитието, лично или чрез делегиран представител (чл.7, т.3) – Моделът да се попълни в приложението, и актуално удостоверение от Търговската камара на фирмата член на CCIB, апостилирано и подписано- в срок до 18:00 ч. в петък 25 септември.

С най-добри пожелания,

ИTKБ

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STAORDINARIA

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STAORDINARIA


I Membri del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria in conformità all’art. 26 Legge sulle Persone Giuridiche Senza Scopo di Lucro ed all’art. 10 dello Statuto deli’ Associazione, convocano l’Assemblea Generale Staordinaria dei Soci in data 27 giugno 2023 dalle ore 17.00, presso la sede a Sveta Nedelya, N.16, piano 2, 1000 – Sofia.
Ordine del giorno:

  1. Approvazione della rendicontazione finanziaria per l’anno 2022
  2. Approvazione del plano e del budget per l’anno 2023
  3. Approvazione di modifiche e integrazioni allo Statuto dell’Associazione
  4. Varie ed eventuali

Si informano tutti che alla riunione assembleare è invitato a prendere parte S.E. l’Ambasciatrice d’Italia in Bulgaria, S.E. Giuseppina Zarra e il Vicario Capo Missione e Capo Ufficio Economico – Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Sofia, dott.ssa Anna Quattrone, conformemente all’art.12 p.2 dello Statuto dell’Associazione ed all’art. 7 della Legge 518/70.
Si invitano tutti i membri dell’Associazione ad essere presenti personalmente o tramite un rappresentante delegato (art.7 p.3). In caso di mancanza di quorum, secondo quanto stabilito dall’art. 27 della Legge per le Persone Giuridiche Senza Scopo di Lucro e dall’art. 11 dello Statuto, la riunione si svolgerà un’ora più tardi allo stesso posto e con lo stesso ordine del giorno, indipendentemente dal numero dei membri presenti.
Si ricorda inoltre, che, come regolamentato dall’art. 29 (p.2) dello Statuto dell’Associazione, il socio che non ha proweduto al
versamento della quota associativa per l’anno in corso perde il diritto di partecipazione alla stessa.
La documentazione riguardante la convocazione dell’Assemblea Generale è a disposizione di tutti i soci, ottenibile su richiesta al personale della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria.
Il Presidente